Polityka prywatności

 

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Strony internetowej www.bravry-polska.pl oraz ochrony prywatności Użytkowników wyżej wymienionej Strony internetowej.

 

I. Definicje zwrotów używanych w niniejszym dokumencie:

Administrator (lub „Administrator danych”) – Administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 4 pkt 7 rozporządzenia UE 2016/679 wydanym przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wolnym przepływem takich danych, oraz uchylające Dyrektywę 95/46/EC;
Strona – strona internetowa prowadzony pod domeną/adresem www.bravry-polska.pl;
Regulamin – zamieszczony pod adresem www.bravry-polska.pl/regulamin/
Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
Polityka prywatności – niniejszy dokument określający zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Strony www.bravry-polska.pl oraz ochrony prywatności osób odwiedzających Stronę oraz zawierający informacje o tzw. plikach cookies.


II. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

1. Administratorem danych jest główny dystrybutor marki Bravry w Polsce: Aga-Toma Agnieszka Tomaszewicz, Kwiatowa 9, 78-460 Barwice
2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem Strony i zamieszczonych na niej adresów poczty elektronicznej (email) przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem UE 2016/679 wydanym przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wolnym przepływem takich danych, oraz uchylające Dyrektywę 95/46/EC. Zbiory zgromadzonych danych osobowych Użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z w/w. przepisami.
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszej Polityce prywatności zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały Administratorowi udostępnione przez Użytkownika. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach realizacji zamówień, ew. reklamacji i kontaktu.
4. Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w wyżej wymienionych celach. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) ( dalej „u.ś.d.e.”), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) ( dalej „u.d.o.”) oraz rozporządzeniem UE 2016/679.
5. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
6. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt z Administratorem.
7. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, oraz pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
8. Administrator jest zobowiązany i uprawniony do udostępniania informacji o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

III. Pliki cookies na Stronie Bravry-Polska.pl

1. W związku z świadczenie usług internetowych oraz prowadzeniem Strony, Administrator stosuje tzw. cookies, które to stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu. 

 

IV. Kontakt

Wszelka korespondencja w zakresie związanym z administrowaniem danymi osobowymi oraz niniejszą Polityką prywatności winna być kierowana na adres siedziby Administratora danych: Aga-Toma Agnieszka Tomaszewicz (Bravry Polska), Kwiatowa 9, 78-460 Barwice lub pocztą elektroniczną na adres email: admin@bravry-polska.pl

 


 

Masz pytania?  Napisz do nas! lub zadzwoń 608 889 930


 

Pozostając na stronie akceptujesz warunki Polityki Prywatności

 

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.