regulamin.jpg

 

Regulamin sklepu Bravry Polska

§ 1
Postanowienia wstępne

 

Sklep internetowy Bravry Polska, dostępny pod adresem internetowym Bravry-Polska.pl, prowadzony jest przez firmę Aga-Toma Agnieszka Tomaszewicz z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Kwiatowa 9, 78-460 Barwice, woj. zachodniopomorskie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 673-149-74-26 REGON: 367005668
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 
§ 2
Definicje

 

Regulamin – niniejszy regulamin Sklep.
Sprzedawca – rozumie się przez to Aga-Toma Agnieszka Tomaszewicz
Kwiatowa 9, 78-460 Barwice, woj. zachodniopomorskie jako głównego dystrybutora marki Bravry na Polskę, NIP: 673-149-74-26 REGON: 367005668
Klient / Konsument – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Użytkownik – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające Stronę Internetową Sklepu.
Sklep / Sklep Internetowy / Strona Internetowa  – rozumie się przez to sklep o nazwie „Bravry Polska” działający pod internetowym adresem: https://bravry-polska.pl, którego właścicielem jest Aga-Toma Agnieszka Tomaszewicz, Kwiatowa 9, 78-460 Barwice, woj. zachodniopomorskie, NIP: 673-149-74-26 REGON: 367005668
Siedziba Sklepu – rozumie się przez to miejscowość Barwice, a dokładnie Kwiatowa 9, 78-460 Barwice; Stronie Internetowej Sklepu – rozumie się przez to stronę internetową utrzymywaną w domenie: bravry-polska.pl.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – ewentualnie umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
 
§ 3
Kontakt ze Sklepem

 

Adres Sprzedawcy: Kwiatowa 9, 78-460 Barwice
Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@bravry-polska.pl
Kontakt telefoniczny: + 48 608 889 930 
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PKO BP SA o/Połczyn Zdrój: 79 1020 2847 0000 1102 0159 7541
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
 
§ 4
Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.
 
§ 5
Informacje ogólne

 

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami końcowymi za dany produkt (nie uwzględniającymi opłaty z tyt. wysyłki zamówionego produktu przez klienta).
Przedmiotem Umowy mogą stać się produkty wyeksponowane na Stronie Internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia w formie elektronicznej przez Klienta, przy których nie widnieje informacja o ich niedostępności.
Ceny widniejące na Stronie Internetowej Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380, tekst jedn. z późn. zm.). Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie. Cena i opis towaru charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia w wiadomości email wysyłanej do Klienta przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
Sprzedawca oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa
w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
Regulamin jest integralną częścią Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu. Umowa zawierana jest w języku polskim.
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
Klient zobowiązany jest w szczególności do: – niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; – korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
– korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 
§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 
§ 7
Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:
Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
b) Przesyłka kurierska, płatność przelewem na konto Sprzedawcy przed wysyłką

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatność za pobraniem (przy odbiorze przesyłki),
b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
4. W celu wysyłki zamówionego produktu kupujący automatycznie udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy, z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego.
 
§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
W przypadku wyboru przez Klienta:
a) płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy,
a) terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
b) w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od następnego dnia roboczego względem dnia zawarcia Umowy Sprzedaż.
Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski, ewentualna wysyłka poza granice Polski, musi zostać indywidualnie ustalona i zaakceptowana przez Sprzedawcę (w tym również forma płatności oraz rodzaju dostawy).
 
§ 10
Warunki odstąpienia od umowy

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient będący konsumentem obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Bravry Polska, Aga-Toma Agnieszka Tomaszewicz, Kwiatowa 9, 78-460 Barwice lub drogą elektroniczną na adres: sklep@bravry-polska.pl
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi koszty zakupionego towaru. Koszty odesłania towaru do sklepu ponosi klient. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, każdorazowo płatności zwrotne realizowane przez sprzedawcę są na bieżąco, lecz nie później niż 14 dni od chwili otrzymania przesyłki przez Klienta.
Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie później niż w terminie 14 dni na adres: Bravry Polska, Aga-Toma Agnieszka Tomaszewicz. Kwiatowa 9, 78-460 Barwice;
Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania rzeczy ponosi Klient.
Zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy towar musi być kompletny. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym, Sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Klienta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, między innymi w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 
§ 11
Warunki gwarancji

 

Zakupione i dostarczone przez Sprzedawcę przedmioty są towarami fabrycznie nowymi.
Potwierdzeniem udzielenia ochrony gwarancyjnej jest wystawiona przez Sprzedawcę paragon fiskalny / rachunek / fakturę (dla firm).
Czas trwania ochrony gwarancyjnej wynosi 30 dni
Ochroną gwarancyjną nie są objęte wady i uszkodzenia mechaniczne zakupionych produktów, które powstały wskutek użycia ich niezgodnie z instrukcją lub przeznaczeniem przez Klienta lub osoby trzecie.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fizyczne będą usuwane nieodpłatnie.
Objęcie sprzedanych przedmiotów ochroną gwarancyjną nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy – art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380, tekst jedn. z późn. zm.).
 
§ 12
Postępowanie w przypadku reklamacji

 

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru na zasadach określonych w § 11 oraz powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących rękojmi za wady rzeczy.
W przypadku ujawnienia się wady w zakupionym towarze Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: sklep@bravry-polska.pl (patrz dział Reklamacje) i poinformować o wykrytych wadach zakupionego towaru. Po uzyskaniu zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Sprzedawca dokona wstępnej analizy, udzieli potrzebnych Klientowi informacji i w porozumieniu z Klientem ustali sposób dostarczenia przedmiotu zgłoszenia reklamacyjnego do Siedziby Sprzedawcy.
Sprzedawca po otrzymaniu towaru wskazanego w zgłoszeniu reklamacyjnym niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zgłoszenia i planowanym sposobie usunięcia wykrytych wad lub ewentualnie o odmowie przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, wraz ze wskazaniem przyczyn odmowy.
Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy na tej podstawie, jeżeli wada jest nieistotna.
Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Jeżeli towar ma wadę, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
W razie naprawy towaru lub jego wymiany na nowy Sprzedawca dokonuje zwrotu poniesionych przez Klienta niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia towaru do Sprzedawcy, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar.
Reklamacje dotyczące świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania Sklepu) mogą być składane drogą elektroniczną na adres: sklep@bravry-polska.pl wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego.
 
§ 13
Newsletter

 

W ramach usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), wysyłana jest przez Sprzedawcę informacja w formie wiadomości elektronicznej dotycząca oferty Sprzedawcy, nowych kolekcji, aktualnych promocji i wyprzedaży oraz inne wiadomości dotyczące Sprzedawcy i oferowanych przez niego towarów.
Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z usługi newsletter w każdej chwili wysyłając odpowiednią informację na adres admin@bravry-polska.pl lub poprzez wybranie odpowiedniej opcji na koncie Klienta.
Korzystanie z usługi newsletter wymaga posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 
§ 14
Ochrona danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych Klienta jest firma Aga-Toma Agnieszka Tomaszewicz, Kwiatowa 9, 78-460 Barwice, NIP 5170077323 REGON 384275080;
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu:
nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy;
utrzymywania konta Klienta;
ewentualnie świadczenia usługi newsletter.
Do realizacji Umowy dane mogą być przekazane:
- Firma InPost (dane na paczce), Poczta Polska Barwice (list z fakturą / paragonem), biuro rachunkowe Romuald Chmura z Połczyna Zdroju (zdanie faktur z okresu rozliczeniowego).
Podanie przez Klienta lub Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne jednak wymagane dla prawidłowego świadczenia usługi newsletter, otrzymania ewentualnych rabatów oraz realizacji Umowy. 
Klient i Użytkownik mają prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę oraz ich poprawiania i uzupełniania w każdym czasie.
Dane osobowe Klientów, jedynie za ich wyraźną zgodą, mogą być także przekazywane podmiotom trzecim wskazanym przez Sprzedawcę i wykonującym czynności związane z realizacją przez Sprzedawcę usług na rzecz Klientów.
Dane osobowe Klientów mogą być jedynie za wyraźną zgodą Klienta przetwarzane przez Sprzedawcę także w celach marketingowych, w ramach świadczenia usługi newsletter.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 tekst jedn. ze zm.) administrator danych informuje i zapewnia, że podane w zamówieniu dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.
 
§ 15
Prawa autorskie

 

Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu, jego wyglądu i innych treści w nim umieszczonych stanowiących utwór / grafikę / film / zdjęcie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666) przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie na zasadach określonych w/w ustawie.
Korzystanie z utworów / grafik / filmów / zdjęcie wskazanych w ust. 1 na jakimkolwiek polu eksploatacji wymaga wcześniejszego uzyskania licencji lub pisemnych pozwoleń od Sprzedawcy.
 
§ 16
Postanowienia końcowe

 

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego.
3. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA. REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
5. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
7. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
8. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
9. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
10. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://www.prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl.
11. Treść załączników nr 1, plus w stopce stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU,
12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU:

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:
- umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
- umowy, w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania KONSUMENT zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; umowy zawartej na aukcji publicznej;
- umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Pliki (załączniki) do pobrania w stopce sklepu Bravry Polska!

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 
Niniejsza polityka stanowi załącznik do regulaminu sklepu internetowego sklep o nazwie „Bravry Polska” działający pod internetowym adresem: https://bravry-polska.pl, którego właścicielem jest firma Aga-Toma Agnieszka Tomaszewicz, Kwiatowa 9, 78-460 Barwice

Definicje pojęć używanych w/w Regulaminie stosuje się również w odniesieniu do niniejszej polityki plików cookies.
Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki (przede wszystkim tekstowe) rejestrujące aktywność online i zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu – pliki cookies.

 

Są one wykorzystywane do:
a) konfiguracji strony internetowej Sklepu (m. in.: rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika, odpowiednie wyświetlenie strony internetowej Sklepu),
b) realizacji procesów niezbędnych dla osiągnięcia pełnej funkcjonalności strony internetowej Sklepu (umożliwiające m. in. rozpoznanie podstawowych parametrów urządzenia końcowego Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej Sklepu, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb),
c) analiz (zbieranie danych związanych ze sposobem korzystania ze strony internetowej Sklepu, w tym treści wybieranych przez Użytkownika podczas przeglądania witryny umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury strony internetowej Sklepu),
d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej Sklepu.

Zapisanie cookies pozwala m. in. na zapamiętanie danych logowania, danych wprowadzonych do formularza oraz zapamiętanie produktów dodanych do koszyka. Pliki te nie zawierają żadnych informacji osobistych.

Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie:
sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej Sklepu lub zamknięcia przeglądarki i z tym też momentem są ostatecznie usuwane;
stałe – przechowywane urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji przeglądarki, jak również wyłączenie urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia.

Użytkownik Sklepu może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania dostępu przez nie do urządzenia końcowego Użytkownika. Zmiana ustawień może zostać dokonana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień obsługi i usuwania plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania – przeglądarki internetowej).

 

Masz pytania? Napisz do nas!

Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Imię, Nazwisko
Twój e-mail
Telefon
Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aga-Toma dystrybutora marki Bravry na Polskę w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.

Zapoznała(e)m się z Polityką Prywatności i Regulaminem sklepu Bravry-Polska.pl

Przepisz nazwę z obrazka

 

Kupując w sklepie Bravry-Polska.pl akceptujesz warunki Regulaminu Sklepu

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.